RSU DDVVI Materiāli Team

Šī ir Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta (RSU DDVVI) izveidota vietne, kur iespējams lejupielādēt vai noskatīties dažādus Darba drošības un vides veselības institūtsun tā sadarbības partneru sagatavotos multimediju informatīvos materiālus.

RSU DDVVI veic zinātnisku izpēti, apmācības un dažādu informatīvo pasākumu organizēšanu drošas un veselībai nekaitīgas darba vides nodrošināšanai, tai skaitā organizē dažādus pasākumus Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes apstiprinātā "Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns" realizācijai, kuru finansē Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Share
Contact
12234 Views
Info
Galleries
Latest
Private

Darba drošības un vides veselības institūts

Darba drošības un vides veselības institūta darbības virzieni saistīti ar darba vides apstākļu, arodslimību agrīnās diagnostikas izpēti un strādājošo veselības stāvokļa, darbaspēju un dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

Darba drošības un vides veselības institūts (DDVVI) ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pārraudzībā esoša zinātniska iestāde, kura izveidota ar RSU Senāta 2007. gada 17. aprīļa lēmumu nr. 1-2/17.04.07. 

Funkcijas

  • Publisku pakalpojumu sniegšana valsts un pašvaldību iestādēm, RSU un tās struktūrvienībām, kā arī privātpersonām darba drošības un veselības jomā;
  • Zinātniskā darbība, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un paaugstināšanu saistīta darbība darba drošības un veselības jomā;
  • RSU, valsts un starptautisku, teorētisku un praktisku pētījumu projektu un programmu sagatavošana, pieteikšana un dalība to īstenošana.

Šī ir Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta (RSU DDVVI) izveidota vietne, kur iespējams lejupielādēt vai noskatīties dažādus DDVVI un tā sadarbības partneru sagatavotos multimediju informatīvos materiālus.

RSU DDVVI veic zinātnisku izpēti, apmācības un dažādu informatīvo pasākumu organizēšanu drošas un veselībai nekaitīgas darba vides nodrošināšanai, tai skaitā organizē dažādus pasākumus Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes apstiprinātā "Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns" realizācijai, kuru finansē Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Info par RSU DDVVI: www.rsu.lv/ddvvi Info par darba vidi Latvijā: www.stradavesels.lv Info tālrunis: 67409139

Lejupielādējāmos un aplūkojamos materiālus var aplūkot šeit: https://failiem.lv/u/rfrdhyi

 

0
0.00